كارشناسان معتقدند كه اين ورزش، در سال*هاي 1890 به عنوان سرگرمي در اطاق پذيرايي منازل در انگلستان رواج يافته و پس از مدتي، توسط افسران انگليسي به ساير نقاط جهان منتقل شده است. در *آن زمان، بازي تنيس روي ميز اغلب با يك توپ از جنس چوب*پنبه و راكت*هاي دسته بلندي كه با پوست گوساله روكش شده بود انجام مي*شد.
اولين سازمان شناخته* شده*ي مربوط به اين بازي در سال 1902 در انگلستان به وجود آمد اين انجمن در سال 1905 عملاً منحل گرديد و هنگامي كه در سال 1922 يك تجارتخانه*ي ورزشي آمريكایی براي تبليغ علامت كالاي تجارتي خود از نام «پينگ پنگ» استفاده كرد، چنين استنباط شد كه كلمه*ي پينگ پنگ براي يك ورزش سازمان يافته*ي عمومي كلمه*ي مناسبي نيست. از اين رو جمله*ي انجمن پينگ پنگ «p.p.a» حذف و به جاي آن جمله*ي انجمن تنيس روي ميز «t.t.a» برگزيده شد.
اين ورزش قبل از پينگ پنگ، نام*هاي مختلفی داشته است ولي در نهايت با تأسيس فدراسيون بين*المللي براي اين رشته، نام تنيس روي ميز براي آن تثبيت شد. بر اساس تقاضاي انگلستان فدراسيون بين*المللي تنيس روي ميز در برلين تأسيس شد.