گاهی در یخچال های اسنوا، ارور و خطاهایی به وجود می آید که معنی هریک از این خطاها به شرح زیر می باشد:
• F1= قطع شدن سنسور فریزر
• R1= قطع شدن سنسور یخچال
• Rt= قطع شدن سنسور دمای اتاق یخچال
• dr= خراب شدن سوئیچ در یخچال
• df= خراب شدن سوئیچ در فریزر
• Eg= مشکل تامین آب
• E1= خراب شدن سنسور سازنده یخ
• EF= خراب شدن سنسور عبور اب

ادامه مطلب در لینک
تعمیر یخچال