در مراسم افتتاحیه شرکت ها و موسسات از صاحبان شرکت و کارمندان آن ها دعوت به عمل می آید و هم چنین ممکن است که خانواده های آن ها نیز حضور داشته باشند .
برگزاری باشکوه و مجلل این مراسم می تواند در ایجاد دید مثبت نسبت به توانایی های یک شرکت در خاطر مدعوین نقش بارزی داشته باشد. در این مراسمات از دیزاین ها و گل آرایی خاصی استفاده می شود . اما از نور پردازی استفاده نمی شود .
در بسیاری از کشورهای دنیا این مراسم به صورت رسمی برگزار می شود و به همین دلیل این مراسم هم تشریفات خودش را دارد :
- نصب روبان به منظور بریده شدن
- حضور مدعوین ، کارکنان و صاحبان و مسئولین شرکت
- سخنرانی کوتاه مدت مدیر یا مسئول افتتاحیه شرکت
- بریدن روبان به جهت افتتاح نمودن
- سخنرانی اصلی مدیر شرکت یا سازمان و سپس پذیرایی کردن از افراد شرکت کننده
تشریفات مجالس نوبهار این مراسم را به گونه ای اجرا می نماید که بسیار با شکوه باشد که در خودر یک شرکت یا سازمان باشد .