فرآیند ویبراسیون که نام دیگر آن فرآیند نهایی تولید است به منظور پاکسازی پلیسه ها ،چربی ها و اکسید ها از روی قطعات و همینطور پولیش نهایی آن ها به
.صورت مکانیزه کمبودی بود که در صنعت کشور به طور کامل احساس می شد
این تکنولوژی در کشورهای صنعتی شناخته شده بود و از آن استفاده می شد . طبق آمار به دست آمده نهادها و واحد های تولید کننده به منظور بهبود کیفیت
.قطعات تولیدی خود و حضور در بازارهای جهانی نیازمند فرآیند فوق بودند
.شرکت آریا سایان گستربه منظور رفع این کمبود در کشور با همکاری چند شرکت اروپایی فعالیت تحقیقاتی خود را از سال 1375 آغاز نمود
هم اکنون شرکت پس از کسب تجربه و کیفیت تولیدی محصولات خود ، نزدیک شدن به بازارهای جهانی را در دستور کارش قرار داده و در این راستا کمک و همیاری
. مسئولان صنعت کشور و صنعتگران را خواستار است
:فرآیند ویبراسیون در چند دسته تعریف شده است که به صورت زیر می باشد
مرحله سایش
مرحله پولیش
مرحله خشک کردن


ariasayan.com