وظیفه دستگاه تصفیه آب جدا کردن آلاینده ها و مواد مضر درون آب است، این دستگاه ها بر اساس مراحل مختلف کارشان تقسیم بندی میشوند، مراحل مختلف کار این دستگاه با استفاده از فیلترهای مختلف به کار رفته در آن که هر یک کارکرد مخصوصی دارند تعیین میشود.
به عنوان مثال وقتی میگوییم دستگاه تصفیه آب پنج مرحله ای به این معنی است که دستگاه دارای پنج فیلتر تصفیه است. دستگاه های تصفیه آب در مدل های سه مرحله تا هشت مرحله ای عرضه میشوند اما متداول ترین این دستگاه ها دارای پنج یا شش مرحله هستند.
انواع فیلترهای تصفیه آب
وظیفه فیلترهای این دستگاه جداکردن آلاینده های آب است، از آنجایی که آلاینده های آب اندازه ها و ویژگی های مختلفی دارند باید از فیلترهای مختلفی در آنها استفاده شود. فیلترهای این دستگاه به شامل: فیلتر ممبران، مواد معدنی، کربن، قلیابی و فرابنفش است. لزوما تمام این فیلتر ها در همه دستگاه ها وجود ندارند. این فیلترها با ترکیب خاصی در دستگاه قرار میگیرند. که در ادامه آنها را توضیح میدهیم.