برای جداسازی موتور فن باید در ابتدا گیره های نگهدارنده فن را جدا کرد
و سپس تغیه های آن را خارج نمود.پس از اینکه گیره ها و تیغه های دستگاه را خارج
کردیم میتوان به راحتی فن خراب را از داخل دستگاه خارج کرد.


پس از اینکه فن به طور کامل جدا شد، فن جدید و سالم را جایگزین میکنیم
و در جای خود قرار میدهیم. و گیره های نگهدارنده را در جای خود نصب میکنیم. و پس
از آن تیغه ها را به موتور وصل میکنیم و آن را با کمی فشار در جایشان ثابت میکنیم.وقت از نصب صحیح قاب یخچال مطمئن شدید نوبت آن است که قاب پشتی دستگاه
را در جای خود قرار دهیم و آن را با استفاده از پیچ های نگهدارنده در جایش ثابت
کنیم.


یخچال شما آماده کار است و عملیات تعمیر یخچال سامسونگ به خوبی انجام
شده است. اکنون میتوانید قفسه های دستگاه را در سر جایشان قرار دهید.


تعمیر یخچال سامسونگ