در تمامی قراردادهای رایج در بین مردم ، تعهداتی برای هریک از طرفین تعیین می گردد که باید در زمان مشخص انجام شوند و در صورت تخلف از انجام این گونه تعهدات معمولا در قرار داد مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهدات مشخص می نمایند که متعهد له می تواند علاوه بر انجام اصل تعهد خسارت مذکور را مطالبه کند .
این قراردادها گاها به صورت روزانه هستند و به ازای هر روز تاخیر مبلغی را به عنوان خسارت در نظر می گیرند . اگر مبلغ مشخصی به عنوان خسارت معرفی نشده باشد دریافت خسارت چالش بزرگی است .
باید خواهان ثابت کند که در نتیجه تاخیر متعهد در انجام تعهد به او خسارت وارد شده و مقدار خسارت از طریق کارشناس دادگستری مشخص می شود .

وکیل ملکی یسنا