هر کسی روش مطالعه خاص خودش را دارد و هنر اصلی فرد پیدا کردن این روش می*باشد .
برای پیدا کردن این روش ها باید موارد زیر را مد نظر گرفت :
- آشنایی با انواع روش های مطالعه
- مرور روش های مطالعه ای که در امتحانات آن موفق بودیم .
- مشاوره گرفتن از پدر و مادر
- استفاده از تجربه افراد موفق
بعد از پیدا کردن روش باید حتما آن را امتحان نمود و نتیجه آن را بررسی نمود .
انواع روش های مطالعه :
- حفظ کردن
- خلاصه برداری
- مطالعه دقیق
- توانایی های ارتباطی
- شبکه سازی ذهنی
- تصویر سازی ذهنی
- کلید واژگان و اطلاعات
تدریس خصوصی اوربیتال