شرکتی که ثبت می شود به هر صورت در آینده نیاز به تغییرات پیدا می کند. این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش آن، تغییر نام شریکان، تغییر موضوع شرکت، تغییر آدرس شرکت، تغییر مواد اساسنامه شرکت و یا انحلال شرکت باشد. تمام تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد.

مجمع عمومی عادی
مجمعی است که در آن، مدیران تعیین می شوند، حساب های شرکت مشخص می شوند و به تصویب می رسند، تقسیم سود انجام می گیرد و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب می شوند و معاملات مدیران با شرکت به تصویب می رسد. به طور خلاصه باید گفت در این مجمع هر تصمیمی که متضمن تغییر اساسنامه نباشد اتخاذ می شود.

در مجمع عمومی عادی، حد نصاب قانونی عبارت است از حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت پیدا می کند، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد ( ماده 87 لایحه قانونی 1347) .

در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در انتخاب مدیران، تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد. مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود و هیئت مدیره یا بازرس می توانند در مواقع ضروری آن را به طور فوق العاده دعوت کنند.
ثبت شرکت