۱. رسیدن به فلات تناسب*اندام (fitness plateau)
۲. درد کمر
۳. درد مچ دست
۴. آسیب*دیدگی آرنج